Trang chủ » videos » ÂM NHẠC VÀ NGHỆ THUẬT DO HỌC VIÊN SÁNG TÁC » 贝贝之愿

这部电影关于一个女孩名字叫贝贝的小时候,由于中共政府迫害她的父母就是那些修炼法轮大法的人,所以她要见证而遭受许多伤害,经过多少风雨。可是法轮大法是好的,因为她小时候她母亲曾经教过她关于相亲相爱和包容之心,所以贝贝仍然保持纯真、善良、不仇恨和希望有一天人人都明白真相,世界充满爱与美好的一天。Trang chủ » videos » ÂM NHẠC VÀ NGHỆ THUẬT DO HỌC VIÊN SÁNG TÁC » 贝贝之愿